Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Zespół interdyscyplinarny

Skład zespołu:

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia

Procedura „Niebieskie Karty”- zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Podstawą skuteczności pomocy udzielanej ofiarom przemocy w rodzinie jest praca interdyscyplinarna. Dlatego w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie działa na terenie gminy Wierzchosławice Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową.
W skład zespołu zostali powołani przedstawiciele m.in.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, Policji, Sądu, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych z terenu gminy oraz Centrum Zdrowia Tuchów placówki w Wierzchosławicach.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
– udzielają pomocy osobie, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
– podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
– zapraszają osobę, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
– opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
– rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań;
– podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:
a) diagnozują sytuację rodziny, co, do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
b) przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
c) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
e) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.
Osobę nadużywającą alkoholu, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
W związku z powyższym ważne jest, aby problemu przemocy nie ukrywać, ale przy pomocy doświadczonych ludzi ostatecznie przemoc przerwać.

Skip to content