Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Co sprzyja przemocy?

Na występowanie przemocy w rodzinie wpływa wiele czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Należy jednak pamiętać, że nie stwierdzono, aby między nimi występowała zależność przyczynowo – skutkowa.

Normy społeczne i kulturowe – przemoc w rodzinie jest skutkiem wielopokoleniowego, społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci. W wielu środowiskach akceptuje się bicie, zwłaszcza dzieci, panuje przekonanie o dominującej roli mężczyzny w rodzinie /rola „pana i władcy”.
W społeczeństwie panuje także przekonanie, że wszystko co dzieje się w rodzinie należy do sfery prywatności i w sprawy rodzinne nie należy się w trącać, niestety wywołuje to poczucie większej bezkarności sprawcy.

Dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia – dzieci wychowywane w rodzinach, gdzie jest przemoc „nasiąkają nią” i uczą się takich wzorców zachowań. Nabierają przekonania, że najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc. Takie dzieci częściej niż ich rówieśnicy, którzy byli wychowywani bez przemocy, jako dorosłe osoby będą stosować przemoc wobec swoich partnerów.

Uzależnienie (nadużywanie alkoholu) – alkohol osłabia kontrolę nad zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności oraz niepowodzenia życiowe. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny, mimo że sprawcy często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako czynnik usprawiedliwiający ich zachowanie. Doświadczenie pokazuje, że sprawca może przestać pić alkohol i nadal stosować przemoc.

Środowisko i stres społeczny – kłopoty finansowe, bezrobocie czy skumulowanie się różnych problemów życiowych może wywoływać frustracje , która z kolei może sprzyjać pojawieniu się przemocy w rodzinie. Osamotnienie rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, izolacja, brak wsparcia z zewnątrz – osobistego lub instytucjonalnego – w sposób znaczący może wpłynąć na nasilenie zachowań związanych z przemocą.

Skip to content