Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 500+

Od 2021 roku wnioski o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia, a wnioski składane drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku. Okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  2019/2021 (500+)

Wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –  można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tut. Ośrodku w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,
33 – 122 Wierzchosławice 550.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 2. matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu albo dyrektorowi domu pomocy społecznej,
 3. do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 4. kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:
  1. urodzenia dziecka,
  2. ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
  3. gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

 1. okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lutego danego roku. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:
  1. urodzenia się dziecka,
  2. objęcia dziecka opieką lub
  3. przysposobienia dziecka.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
 1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  2021/2022  NOWY OKRES

Na nowy/kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.06.21r. do 31.05.2022 r.)

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ:

 1. Elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r. za pośrednictwem:
 • PUE ZUS,
 • Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl,
 • bankowości elektronicznej;
 1. Tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 kwietnia 2021 r. w tut. Ośrodku w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33 – 122 Wierzchosławice 550.

INFORMUJEMY ŻE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ  z powodu COVID-19:

– poprzez pozostawienie wniosku oraz dokumentów w Skrzynce Podawczej GOPS Wierzchosławice znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33 – 122 Wierzchosławie 550
(w godzinach pracy Ośrodka).
W przypadku trudności z uzupełnieniem wniosku oraz jego  złożeniem  prosimy o kontakt telefoniczny  nr tel. 14 631 90 38.

Z uwagi na stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odwołując się do ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zalecane jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty w Urzędzie przez wykonanie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach pod nr 014 631 90 38 lub 014 631 90 28.

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka.

Wniosek składa się w GOPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Świadczenie „500 plus” przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Uwaga: W przypadku nowo narodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski:

Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka jeden na okres zasiłkowy 2019/2020 trwający do 31.05.2021 r. oraz drugi na kolejny/nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczynający się od 01.06.20201 r. w terminach wskazanych powyżej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie. (Do wniosku należy dołączyć dodatkowo formularz lub oświadczenie o pobycie i aktywności zawodowej w Polsce i /lub za granicą).

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. do dnia 30 kwietnia 2021 r.: – ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia za miesiąc czerwiec następuje do dnia 30 czerwca 2021,
 2. od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r. – ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 lipca 2021,
 3. od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r. – ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od czerwca następuje do dnia 31 sierpnia 2021,
 4. od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. – ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od lipca następuje do dnia 30 września 2021 r.
 5. 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r. – ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia z wyrównaniem od sierpnia następuje do dnia 31 października tego roku.

Druki do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze