Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Statut GOPS

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW WIERZCHOSŁAWICACH

§ 1.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wierzchosławicach.
 3. Działalność Ośrodka obejmuje teren Gminy Wierzchosławice.


§ 2.

 1. Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy Wierzchosławice oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami Wojewody Małopolskiego.
 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.,poz.1390.),
  • ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz.332 z późn. zm.),
  •  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz.114 z późn.zm.),
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2016 r., poz.169 t.j.),
  • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162 t.j.),
  • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195),
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2015 r., poz. 1286 z późn.zm.),
  • ustawy 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm),
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

§ 3.

 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2015r.,poz. 163 z późn. zm.) o pomocy społecznej, w tym w szczególności:
  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  • zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:
   • świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, oraz innymi przepisami,
   • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
  • dokonywanie analizy stanu pomocy społecznej i oceny efektów jej działalności w Gminie,
  • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadających potrzebom społecznym,
 2. Ośrodek realizuje również inne zadania pomocy społecznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, określonych w § 2 ust.2 niniejszego statutu.

§ 4.

 1. Kierownik Ośrodka reprezentuje go na zewnętrz, zapewnia prawidłową organizację pracy Ośrodka, wykonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.
 2. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wydany przez Kierownika Ośrodka.
 3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 5.

 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jasiński

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOSŁAWICACH został uchwalony UCHWAŁĄ NR XVIII/128/2016 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. Poniżej uchwała.

STATUT do pobrania – plik .PDF (Adobe Reader), nowe okno