Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

UWAGA

Z uwagi na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się TYMCZASOWO w Domu Ludowym w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 696

tel. : 798 584 166

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Budynek Urzędu Gminy

33-122 Wierzchosławice 550

tel. (14) 631-90-29, tel. (14) 631-90-28, tel. (14) 631-90-47, tel/fax: (14) 679-73-99

e-mail: gops@wierzchoslawice.pl

Kierownik / III piętro , pokój nr 51 / tel. 14 631 90 28 

Główny Księgowy / III piętro , pokój nr 50/ tel. (14) 631 90 43 

Pracownicy socjalni / III piętro / :

Teren: Sieciechowice, Bogumiłowice, Mikołajowice, Ostrów, Wierzchosławice , pokój nr 51 , tel. 14 631 90 47 

Teren: Łętowice, pokój nr 49, tel. 14 631 90 29

Teren : Wierzchosławice, pokój nr 49, tel. 14 631 90 29

Teren : Komorów, Gosławice , Kępa Bogumiłowicka , pokój nr 52, tel. 14 631 90 47

Teren: Rudka , Bobrowniki Małe , pokój nr 52, tel. 14631 90 47 

Biura Świadczeń Rodzinnych, wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” / parter budynku/: tel. (14) 631-90-35,

tel. (14) 631-90-40

Biuro Funduszu Alimentacyjnego , Asystent Rodziny / III piętro , pokój nr 44/, tel. (14) 631-90-38

Ośrodek czynny jest w godzinach: poniedziałek : od 8.00 do 16.30

wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30 piątek: od 7.30 do 15.00

Numer konta: 42 8591 0007 0080 0296 6797 0002

Klub Senior + : 33-122 Wierzchosławice 696, tel. 887 044 447

 

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach – Pani Karolina Kipczak

adres do korespondencji:  33-122 Wierzchosławice 550
telefon: 146319047

e-mail:  gops@wierzchoslawice.pl

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Karaś pod adresem email: iodgops@wierzchoslawice.pl lub listownie pod adresem Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z zakresem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Podane  dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie trzecim celu oraz przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom  przetwarzającym dane w ramach świadczenia usług. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. W postępowaniach administracyjnych lub czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji zadań związanych z zakresem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpoznanie wniosku. W postępowaniach administracyjnych lub czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.

 

 

Skip to content