Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:
1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom,
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i
rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje
finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3.nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki
oświatowej.
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są złożenie
deklaracji do dnia 08.11.2022 w siedzibie : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzchosławicach III piętro pokój nr 49 lub telefonicznie 14631 90 29

Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę
zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika
socjalnego.

Może Cię zainteresuje

Skip to content