Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

Dofinansowanie zadania własnego - utrzymanie ośrodka

 

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa 

Gmina Wierzchosławice otrzymała dotację – środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 022 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.